PEC Nederland BV verricht op het gebied van de advisering, het onderhoud, de inspectie, de inventarisatie en het projectmanagement inzake nieuwbouw-, renovatie en onderhoudsprojecten van technische installaties in en om gebouwen en de utiliteitsbouw de hieronder genoemde activiteiten.

Hierbij worden “De Nieuwe Regeling” (DNR), de Regeling voor Opdrachten aan Ingenieursbureaus (RVOI) en de “Algemene Bepalingen van de Rijksgebouwendienst voor opdrachten aan Architecten” (ABA) gehanteerd.

De advieswerkzaamheden kunnen bestaan uit de verschillende facetten van het aanneemproces nl.:

Onderzoek
 • Onderzoek van de technische haalbaarheid;
 • Onderzoek van de economische haalbaarheid;
 • Onderzoek van de financiële haalbaarheid;
 • Het opnemen, opvragen of inmeten van gegevens omtrent de bestaande omgeving. Dit is noodzakelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het in tekening brengen van deze gegevens;
 • Het voeren van overleg met nutsbedrijven, overheidsdiensten en andere derden;
 • Verrichten van literatuurstudies;
 • Bezoek van overeenkomstige objecten, overleg met leveranciers e.d.;
 • Opstellen van een programma van eisen.
Voorontwerp
 • Ontwikkeling van het programma van eisen tot voorontwerp/ontwerptekeningen;
 • Deelname aan coördinatiebesprekingen met andere bouwpartners;
 • Opstellen van een indicatie van de installatiekosten en van de realisatietijd;
 • Opstellen van een technische toelichting op het voorontwerp;
 • Het maken van alternatieven in het voorontwerp;
 • Verstrekking van de gegevens over installaties ten behoeve van de aanvraag van de milieuvergunning;
 • Verzorging van de overige gegevens ten behoeve van de aanvraag van de milieuvergunning;
 • Opstellen van nuts-aansluitingsbescheiden;
 • Overleg met overheidsinstanties en andere derden;
 • Opstellen van een indicatie van de exploitatiekosten;
 • Verstrekking van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze fase. 
Definitief Ontwerp
 • Het nodige nader overleg over het voorontwerp om de definitieve uitgangspunten te bepalen;
 • Ontwikkeling van het voorontwerp tot definitief ontwerp/tekeningen;
 • Deelname aan coördinatiebesprekingen met andere bouwpartners en externe specialisten;
 • Raming van de installatiekosten en realisatietijd;
 • Ondersteuning bij en het bijwonen van bijeenkomsten verband houdend met officiële procedures;
 • Overleg financiële opstellingen;
 • Aanvraag van de nodige officiële vergunningen, inclusief het vervaardigen van bescheiden;
 • Het verdere overleg met andere nutsbedrijven en andere derden;
 • Aanvraag van technische specificaties en prijzen van apparatuur/installaties;
 • Overleg wijze van aanbesteding;
 • Verstrekking van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze fase.
Bestek (Stabu II)
 • Verwerking van wijzigingen op het goedgekeurde definitief ontwerp;
 • Deelname aan coördinatiebesprekingen met de andere projectpartners;
 • Het nodige nader overleg over het definitief ontwerp om tot het bestek te komen;
 • Ontwikkeling van het definitief ontwerp tot een bestekplan;
 • Het completeren van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen, die voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen voor de aannemer;
 • Het maken van een nauwkeurige omschrijving van de te realiseren installaties in administratieve en technische zin, voldoende als contractstuk (bestek);
 • Bespreking van de conceptomschrijving van het bestek;
 • Opstellen van een kostenbegroting;
 • Het geven van advies inzake de in het bestek vast te stellen bouwtijd;
 • Overleg met de installateurs wanneer sprake is van een bouwteam;
 • Wijziging van besteksontwerp en bestek als gevolg van overleg met opdrachtgever, overige bouwteamleden en/of officiële instanties;
 • Het maken van coördinatietekeningen en opstellingstekeningen met het oog op door andere disciplines uit te voeren werken;
 • Verstrekking van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze fase.
Aanbesteding en Gunning
 • Selectie van de uit te nodigen inschrijvers, in overleg met de opdrachtgever;
 • Selectie van gegadigden voorafgaand aan de inschrijving via een openbare procedure;
 • Voorbereiding van de aanbesteding w.o. bekendmaking en het gereed maken van de aanbestedingsstukken;
 • Verzending van de aanbestedingsstukken aan de inschrijvers;
 • Het geven van inlichtingen en aanwijzingen aan inschrijvers en het opstellen van een nota van inlichtingen of aanwijzing;
 • Het houden van de aanbesteding;
 • Het uitbrengen van het gunningsadvies;
 • Het gereedmaken van de concept-contractstukken;
 • Overleg met inschrijvers en de verwerking van de daaruit voortvloeiende wijzigingen.
Detaillering t.b.v. de Uitvoering
 • Deelname aan coördinatiebesprekingen met de andere projectpartners;
 • Het houden van supervisie op de werkzaamheden;
 • Uitwerking van het besteksontwerp en het vervaardigen van detailberekeningen en detailtekeningen;
 • Het maken van sparingstekeningen;
 • Controle van werktekeningen en berekeningen van derden;
 • Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van officiële instanties;
 • Verwerking van wijzigingen door toedoen van opdrachtgever, aannemer of officiële instanties.
Directievoering
 • Vertegenwoordiging van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid;
 • Het bijwonen van de bouwvergadering (frequentie nader vast te leggen);
 • Het geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht;
 • Het houden van (dagelijks) toezicht op de uitvoering zowel op de bouwplaats als daar waar onderdelen t.b.v. het object worden vervaardigd;
 • Het opzetten en/of bijhouden van planning, tijdbewaking en werkcoördinatie;
 • Het houden van werk- of soortgelijke besprekingen;
 • De voortgangsbewaking
 • Kostenbewaking en signalering;
 • Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk;
 • Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid;
 • Advies inzake de termijnbetalingen;
 • Het maken van periodieke financiële overzichten;
 • Het voeren van de werkadministratie;
 • De werkzaamheden voor inspectie en keuring van materialen en constructies;
 • Controle en beproeving van installaties t.b.v. de oplevering;
 • Het maken van een meet- en inregelboek.
 •  
Oplevering
 • Assistentie bij de ingebruikneming;
 • Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties;
 • Het vastleggen van in de onderhoudsperiode te verrichten werkzaamheden;
 • Assistentie bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever;
 • Het maken of controleren van bedrijfsvoorschriften, omvattende principes en belastingen;
 • Het maken of controleren van bedienings- en onderhoudsschema’s;
 • Het op gang brengen van het proces, de bemonstering en procesbeproevingen;
 • Instructie van het bedieningspersoneel;
 • Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken, mantelposten, kortingen, bonusregeling etc;
 • Het maken van de revisietekeningen;
 • Controle van revisietekeningen van derden.
Onderhouds en Garantietermijn
 • Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan;
 • Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk;
 • Toezicht houden op het verhelpen van gebreken en storingen tijdens de garantieperiode;
 • Advies over toekomstig onderhoud.
Nazorg en Diversen
 • Het produceren van rapporten en bestekken;
 • Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties;
 • De projectadministratie;
 • De werkzaamheden verband houdende met rechtsaangelegenheden of scheidsgedingen;
 • De werkzaamheden met betrekking tot inspraakprocedures;
 • De werkzaamheden voortvloeiend uit het Bouwprocesbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet;
 • De nazorg.

Diensten

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement

De onderstaande definitie, door ons aangepast voor gebouwen, van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) luidt: Het belang van onderhoud […]

Onderhoudsmanagement
Duurzaamheid (Energiebesparing)

Duurzaamheid (Energiebesparing)

Naar aanleiding van het afgesloten wereldwijde Kyoto protocol en de sterk stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit) op de wereldmarkt, is de marktbeh […]

Duurzaamheid (Energiebesparing)
Informatiebeheer

Informatiebeheer

In het gehele bouwproces, te weten van initiatief tot sloop, wordt in tekeningen, tekst en berekeningen informatie vastgelegd (informatiebeheer). Het actue […]

Informatiebeheer
Projectmanagement

Projectmanagement

Onderstaande opsomming, geeft weer hoe projectmanagement en projectmatig werken bij PEC Nederland in zijn werk gaat. Het projectmanagement bestaat uit drie […]

Projectmanagement
Inkoop en Contractmanagement

Inkoop en Contractmanagement

PEC Nederland richt zich grotendeels op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten op het gebied van inkoop en contractmanagement. Inkoop gaat over het […]

Inkoop en Contractmanagement